JAKÉ JSOU MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO STUDIA?

Naše škola nabízí v rámci dálkového studia tyto varianty:

Čtyřleté studium

 • Určeno pro každého, kdo splnil povinnou školní docházku základní školy;

 • přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT;

 • bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo
  774 704 043; e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz.

Zkrácená varianta čtyřletého studia

 • Nástup možný do vyššího ročníku s podmínkou doplnění učiva, pokud ředitel školy uzná předchozí vzdělání (případně složení rozdílových zkoušek - určí ŘŠ) – určeno pro všechny, kteří:         
  • již střední školu studovali, ale neukončili (studium doložte dokladem o vzdělání, od jehož doby dosažení neuplynulo více než 10 let);
  • mají výuční list a toto vzdělání doloží příslušným dokladem;
 • bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo
  774 704 043; e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz.

Dvouletá varianta

 • Určeno pro absolventy střední školy, kteří již maturitní vysvědčení mají (musí ho doložit), ale chtějí si doplnit vzdělání v dalším oboru další maturitní zkouškou (maturitu pak vykonávají pouze z odborných předmětů, všeobecné předměty jsou jim uznány);

 • bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 nebo
  774 704 043; e-mail: ivana.ondrackova@educapardubice.cz.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení dálkové formy studia je na základně Školského zákona a Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání totožné jako přijímací řízení denní formy studia, pouze s tím rozdílem, že uchazeč neodevzdává škole tzv. zápisový lístek.

Veškeré informace naleznete zde.

 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA DÁLKOVÉHO STUDIA?

Výuka dálkového studia probíhá každý čtvrtek od 15.00 do 20.00 hodin a je rozložena do čtyř bloků A-D, které odpovídají počtu čtvrtků v měsíci. V každém bloku je jiné složení předmětů. Výjimečně se může stát, že je výuka z organizačních důvodů (např. z důvodu prázdnin, státního svátku, maturitních zkoušek apod.) přesunuta ze čtvrtka na úterý – studenti jsou s tímto seznámeni ihned po zahájení každého pololetí.

Výuka probíhá formou konzultací, v některých předmětech je učivo procvičováno více dle časových možností, ovšem vždy je kladen velký důraz na samostudium. K samostudiu mohou studenti využít nejen doporučených učebnic a odborné literatury, ale především školní
e-learningový systém Moodle
, který je přístupný z webových stránek školy.

 

JAK JSOU STUDENTI DÁLKOVÉHO STUDIA HODNOCENI?

Studenti jsou hodnoceni v průběhu celého pololetí dle domluvy s vyučujícím na základě průběžných písemných prací na ucelené téma (i více témat najednou), dále z domácích úkolů, referátů, samostatné práce apod.

Rozsah a obsah učiva je totožný s denní formou studia, jelikož maturitní zkouška je pro všechny stejná a jednotná.

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce