Informace k maturitní zkoušce 2020

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".

 

Přihlášky na podzimní termín MZ 2020

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 30. 6. 2020 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na
e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonicky a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pátku 24. 7. 2020. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

 

Předávání maturitních vysvědčení pro třídy 4.B a 4.D

Předávání maturitních vysvědčenípro třídy 4.B a 4.D se uskuteční ve úterý 30. června 2020 od 11:00 v 1. patře (třída 1.B). Prosíme úspěšné absolventy, ale i ostatní maturanty, aby svoji účast potvrdili třídnímu učiteli Mgr. Stanislavu Skalickému nebo zásutpkyni ŘŠ Ing. Jitce Sýkorové a dostavili se ve společenském dresscodu.

 

Předávání maturitních vysvědčení pro třídy 4.A a 4.C

Předávání maturitních vysvědčenípro třídy 4.A a 4.C se uskuteční ve středu 24. června 2020 od 14:30 v 1. patře (třída 1.B). Prosíme úspěšné absolventy, ale i ostatní maturanty, aby svoji účast potvrdili třídní učitelce Mgr. Lucii Randákové nebo zásutpkyni ŘŠ Ing. Jitce Sýkorové a dostavili se ve společenském dresscodu. 

 

Jmenování nové maturitní komise pro třídy 4.B a 4.D - 19.6.2020

Z provozních důvodů bylo vydáno nové jmenování maturitní komise pro třídy 4.B a 4.D k ústním maturitním zkouškám, které se konají v termínu od 22. června do 26. června 2020.

 

Výsledky didaktických testů - jaro 2020

V pondělí 8. června 2020 byly v dopoledních hodinách žákům na jejich e-maily odeslány výsledky maturitních didaktických testů (ČJL, AJ, MAT), které se konaly 1.-2. 6. 2020.

Pokud jste své výsledky neobdrželi, zkontrolujte také hromadnou poštu nebo spam. Pokud ani tam výsledky nebudou, zašlete dotaz na jitka.sykorova@educapardubice.cz

 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2020

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví ve společenském oděvu do učebny 1. B v 1. patře. Po slavnostním zahájení následují obhajoby maturitních prací. Termíny a časy jsou následující (dostavte se však cca o 15 minut dříve):

 • 4.A - středa 10. června 2020 v 7:45 hodin
 • 4.C - středa 10. června 2020 v 13:15 hodin
 • 4.B - pondělí 22. června 2020 v 7:45 hodin
 • 4.D - pondělí 22. června 2020 v 13:10 hodin

 

Rozpisy ústních maturitních zkoušek jaro 2020

 • Rozpisy ústních MZ byly všem žákům odeslány na jejich e-mail
 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením první přípravy!

 

ODEVZDÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE K OBHAJOBĚ A SEZNAMU ČETBY K ÚSTNÍ MZ Z ČJL

Na základě Rozhodnutí ředitelky školy čj. EDUPAR/326/2020 ze dne 7. května 2020 je stanoven termín pro fyzické odevzdání maturitních prací k obhajobě a seznamu četby k ústní maturitní zkoušce z ČJL - všechny dokumenty odevzdají žáci maturitních ročníků osobně proti podpisu určeným osobám nejpozději do úterý 2. června 2020 do 14:00 hodin.

 

Pozvánky k didaktickým testům SČ MZ - jaro 2020

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve středu 13. května 2020 na e-mail odeslány Pozvánky k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. 

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně třídního učitele nebo Ing. Jitku Sýkorovou na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz

 

Termíny maturitních zkoušek

 • pondělí 1. června 2020 - didaktické testy MAT (8:00) a AJ (13:00) 
 • úterý 2. června 2020 - didaktické testy ČJL (8:00) a NJ (13:00) 
 • 10.-17. června 2020 - ústní část MZ obor Ekonomika a podnikání (4.A a 4.C)
 • 22.-26. června 2020 - ústní část MZ obor Informační technologie (4.B a 4.D)
 • MŠMT - Jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení MZ

 

Informace k provozu školy pro maturanty od 11. května 2020

Žákům maturitních ročníků je od pondělí 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole v rámci přípravy na maturitní zkoušku. Žáci se řídí Pokynem ředitelky školy, vydaným 4. května 2020 pod číslem jednacím EDUPAR/325/2020. Každá návštěva školy musí být dopředu oznámena a domluvena s konkrétním vyučujícím na konkrétní datum a čas.

 

Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. r. 2019/2020 týkající se 4. ročníků

Na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 rozhodlo MŠMT o hodnocení žáků následovně – žáci budou hodnoceni:

 • z podkladů pro hodnocení získaných v 2. pololetí (od 1. února do 10. března 2020)
 • z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (od 11. března 2020)
 • z podkladů získaných při individuálních konzultacích po předchozí domluvě ve škole (od 11. května 2020)
 • podpůrně z hodnocení získaných v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě § 3 této vyhlášky platí zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku:

 • žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce na jarní zkušební období 2020 se nebudou hodnotit stupněm "5 - neprospěl(a)" nebo slovem "N - nehodnocen(a)"
 • Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k maturitní zkoušce VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání)
 • všem žákům bude vyhotoveno a předáno vysvědčení za 4. ročník 2019/2020 - ročník tedy formálně ukončí všichni (opakování ročníku není možné)
 • na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě

 

AKTUÁLNĚ k MZ v rámci mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo 25. března 2020 Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Další info najdete také v tiskové zprávě.

 

Odevzdání maturitních prací  a seznamu četby k MZ - jaro 2020

18. 3. 2020 - Rozhodnutí ŘŠ čj. EDUPAR/321/2020

Vzhledem k aktuální situaci v ČR v souvislosti s epidemií covid-19 a uzavřením školy, vydala ředitelka školy Ing. Monika Kohoutková Rozhodnutí o náhradním odevzdání maturitních prací a seznamu četby k ústní maturitní zkoušce (viz PDF výše).

Termíny pro odevzdání zůstavají stejné (27.3.2020 do 14:00 u maturitních prací a 31.3.2020 do 14:00 u seznamu četby), změnila se prozatím pouze  forma odevzdání.

Rozhodnutí je závazné jak pro žáky, tak pro uvedené učitele.

 

Složení zkušebních maturitních komisí pro ústní zkoušky 2020

 

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2020

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve pondělí 3. února 2020 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. V tištěné podobě mají Pozvánky k předání u sebe třídní učitelé. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A a 4.C - Mgr. Lucie Randáková, 4.B a 4.D - Mgr. Stanislav Skalický) - platí i pro ty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem Ing. Jitce Sýkorové).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně třídního učitele nebo Ing. Jitku Sýkorovou na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2020

K dispozici jsou časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2020 dané MŠMT:

 • Jednotné zkušební schéma - jaro 2020
 • 8. dubna 2020 - písemná práce ČJL
 • 30. dubna 2020 - písemná práce AJ, NJ, RJ
 • 4. května 2020 - didaktický test MAT, AJ
 • 5. května 2020 - didaktický test ČJL, NJ, RJ
 • 6. května 2020 - didaktický test Matematika+

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2020

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v pondělí 9. 12. 2019 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit stávajícím třídním učitelům, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 16. 12. 2019). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 20. 12. 2019. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu! Vše vyřizují třídní učitelé a Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky k MZ - jaro 2020

Od pondělí 11. listopadu 2019 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2020. Žáci 4. ročníků si podávají přihlášku k MZ prostřednictvím třídního učitele. Přihlášky k MP zajišťují vedoucí maturitních prací ve spolupráci s třídními učiteli.

Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si přihlášku podávají také - nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou (vygenerování přihlášky není automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 2. 12. 2019. Po tomto datu již nebude možné se k jarnímu termínu MZ 2020 přihlásit.

Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

Dokumenty k maturitní zkoušce 2020

Maturitní témata 2020 společná pro oba obory

Maturitní témata 2020 - obor Ekonomika a podnikání

Maturitní témata 2020 - obor Informační technologie

Maturitní práce s obhajobou 2020 – Ekonomika a podnikání, třídy 4.A a 4.C

Maturitní práce s obhajobou 2020 – Informační technologie, třídy 4.B a 4.D

 

 

Informace k maturitní zkoušce 2019

Veškeré oficiální a aktuální informace týkající se maturitní zkoušky sledujte na webu www.novamaturita.cz. Dobré je také sledovat facebookovou stránku "Udělám maturitu".

Pozvánky ke konání společné části MZ - podzim 2019

17. 8. 2019 byly všem žákům, kteří v podzimním termínu konají společnou část maturitní zkoušky (tzn. didaktické testy DT a písemné práce PP) odeslány pozvánky. Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétní čas na konkrétní škole. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz.

Spádová škola pro konání společné části MZ - podzim 2019

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - podzim 2019

Jednotné časové schéma maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období je od 16. 8. 2019 zveřejněno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. Všechny termíny a konkrétní časy obdržel každý žák v Pozvánce k MZ ve svém e-mailu:

 • 2. září 2019 - matematika (DT), německý jazyk (DT), ruský jazyk (DT)
 • 3. září 2019 - český jazyk a literatura (DT i PP)
 • 4. září 2019 - anglický jazyk (DT i PP), něměcký jazyk (PP), ruský jazyk (PP)

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ - podzim 2019

Řádné, opravné a náhradní ústní maturitní zkoušky se budou konat ve úterý 10. 9. 2019  (obor Ekonomika a podnikání - třídy 4. A a 4. C) a ve středu 11. 9. 2019  (obor Informační technologie - třídy 4. B a 4. D) - přesný rozpis jednotlivých zkoušek žádejte koncem srpna u Ing. Jitky Sýkorové.

Na maturitní zkoušky se dostavte s dostatečným předstihem před přípravou na Vaši zkoušku, předejde se tak zbytečným organizačním komplikacím - v případě, že se na zkoušku nemůžete dostavit, kontaktujte neprodleně třídního učitele nebo Ing. Jitku Sýkorovou na tel. 777 774 961, případně Ing. Moniku Kohoutkovou na tel. 774 704 042. Stejný postup platí i u písemné části MZ. PÍSEMNÁ A VČASNÁ OMLUVA JE NUTNÁ VŽDY.

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2019 - podzim

Výpisy z přihlášek a jejich potvrzení - podzim 2019

Všem přihlášeným žákům k podzimnímu termínu MZ byly 1. 7. 2019 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon a to do středy 10. 7. 2019.

Pokud je výpis z přihlášky v pořádku a žádné nesrovnalosti jste neshledali, je nutné vytisknout, podepsat, čitelně naskenovat a odeslat protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce taktéž na e-mail jitka.sykorova@educapardubice. Vše je možné vyřídit max. do pátku 19. 7. 2019! 

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky na podzimní termín MZ 2019

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky jsou od 11. 6. 2019 k dispozici - kontaktujte prosím zástupce ŘŠ Ing. Jitku Sýkorovou na e-mailu jitka.sykorova@educapardubice.cz, případně telefonu a domluvte si její podání!

Přihlášky se přijímají nejpozději do pondělí 25. 6. 2019. Po tomto termínu již nebude možné přihlášku vyplnit a odeslat do Cermatu!

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - jaro 2019

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskutečnilo ve středu 12. června 2019 od 15:30 hodin (ul. Sokolovská 150, Rybitví). Kromě čerstvých absolventů jsou srdečně zváni i jejich rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, přátelé apod. :-)

Kdo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, nechť informuje třídního učitele. Maturitní vysvědčení bude následně uložené u zástupce ŘŠ Ing. Jitky Sýkorové - převzetí vždy po předchozí domluvě (jitka.sykorova@educapardubice.cz, 777 774 961).

Přezkum hodnocení výsledků DT a PP společné části MZ - ODVOLÁNÍ

Pokud někdo z maturantů neuspěl v některé části společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných prací, je možné podat proti tomuto hodnocení výsledků odvolání. Jak postupovat?

U didaktických testů se obracejte na MŠMT, u písemných prací na Krajský úřad - veškeré info zde: http://www.novamaturita.cz/zadosti-o-prezkum-mz-1404037490.html 

Slavnostní zahájení ústních maturitních zkoušek - jaro 2019

Slavnostní zahájení ústních MZ je povinné pro všechny maturující žáky tříd 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, kteří se dostaví v uvedený čas (raději však dříve) ve společenském oděvu do učebny 4. A, 1. patro. Termíny a časy jsou následující:

 • 4.A - pondělí 20. května 2019 v 7:45 hodin
 • 4.C - pondělí 20. května 2019 v 13:00 hodin
 • 4.B - pondělí 27. května 2019 v 8:30 hodin
 • 4.D - pondělí 27. května 2019 v 12:40 hodin

Rozpis ústních maturitních zkoušek jaro 201

 • Rozpisy ústních MZ byly všem žákům odeslány na jejich e-mail třídním učitelem 
 • Pozvánky se k ústním maturitním zkouškám neposílají, den a čas slavnostního zahájení MZ a dny a časy ústních zkoušek si žáci hlídají sami dle rozpisu
 • Na ústní maturitní zkoušky se dostavte vždy s dostatečným předstihem alespoň 30 minut před zahájením přípravy!

Složení komisí pro maturitní zkoušku 2019

Pozvánky k písemným zkouškám SČ MZ - jaro 2019

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly ve pondělí 11. března 2019 na e-mail odeslány Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky. V tištěné podobě má Pozvánky u sebe i třídní učitel. Doručení pozvánky je potřeba stvrdit svým podpisem do Protokolu o předání pozvánek u svých třídních učitelů (4.A a 4.C - Ing. Jitka Sýkorová, 4.B a 4.D - Hubert Janota) - platí i pro ty, kteří se hlásí k opravnému nebo náhradnímu termínu (lze potvrdit e-mailem).

Pozvánka je důležitým zdrojem informací o konání zkoušek v konkrétním termínu a čase. V případě, že jste na svůj e-mail pozvánku neobdrželi, kontaktujte neprodleně Ing. Jitku Sýkorovou buď na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo telefonicky 777 774 961. 

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2019

K dispozici jsou následující časové rozvrhy společné části maturitní zkoušky jaro 2018 dané MŠMT:

Výpisy z přihlášek k MZ - jaro 2019

Všem přihlášeným žákům k jarnímu termínu MZ byly v pondělí 10. 12. 2018 na e-mail odeslány výpisy z přihlášek k MZ - je nezbytně nutné si vše zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně nahlásit stávajícím třídním učitelům, případně na e-mail jitka.sykorova@educapardubice.cz nebo na telefon 777 774 961 (nejpozději do 14. 12. 2018). Na výpise každý žák najde svoje ID a autentizační přístupový kód do Výsledkového portálu žáka.

Každý žák má povinnost potvrdit svým podpisem Protokol o předání - nejpozději do 20. 12. 2018. Toto platí i pro žáky, kteří si podali přihlášku k opravnému či náhradnímu! Vše vyřizují třídní učitelé a Ing. Jitka Sýkorová.

!!! Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou stvrdit svým podpisem správnost údajů obsažených ve výpisu z přihlášky !!!

Přihlášky k MZ - jaro 2019

Od pondělí 12. listopadu 2018 je zpřístupněn systém pro přihlašování žáků k maturitní zkoušce - jaro 2019. Žáci 4. ročníků si podávají přihlášku k MZ prostřednictvím třídního učitele. Přihlášky k MP zajišťují vedoucí maturitních prací. Žáci, kteří chtějí maturovat v opravném nebo náhradním jarním termínu, si přihlášku podávají také (nutné kontaktovat Ing. Jitka Sýkorovou - vygenerování přihlášky není automatické!).

Přihlášky se podávají nejpozději do 1. 12. 2018! Po tomto datu již nebude možné se k jarnímu termínu MZ 2019 přihlásit.

Vše vyřizuje Ing. Jitka Sýkorová, zástupce ŘŠ - 777 774 961, jitka.sykorova@educapardubice.cz

Dokumenty k maturitní zkoušce 2019

Maturitní témata 2019 společná pro oba obory

Maturitní témata 2019 - obor Ekonomika a podnikání

Maturitní témata 2019 - obor Informační technologie

Maturitní práce s obhajobou 2019 – Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou 2019 – Informační technologie

 

 

 

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

 

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce