Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

2. kolo příjímacího řízení

Ředitel školy Ing. Monika Kohoutková vyhlašuje podle novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů:

 • 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání - denní i dálková forma
 • 18-20-M/01 - Informační technologie - denní i dálková forma

 

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

1. kolo přijímacího řízení 

Ředitel školy Ing. Monika Kohoutková vyhlašuje podle novely školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, které běží do 1. března 2018.

Přihlášky do tohoto kola je třeba podat do 1. března 2018. 

Organizace Jednotné přijímací zkoušky - více info zde.

Informace MŠMT k podpůrným opatřením při přijímacím řízení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Podání přihlášky

 • Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT,
 • jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, bude součástí přihlášky ke vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení,
 • pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, 
 • uchazeč, který podává pro 1. kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popř. zaměření skolního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí
  • na 1. škole uvedené v přihlášce koná uchazeč jednotnou zkoušku v 1. termínu,
  • na 2. škole uvedené v přihlášce koná uchazeč jednotnou zkoušku v 2. termínu,
  • pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu
 • Pro všechny formy vzdělávání v oborech s maturitní zkouškou je konání jednotné zkoušky povinné.

 

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce

 • Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky

 

Obsah, forma a průběh jednotné přjímací zkoušky

 • Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum),
 • forma zkoušky - didaktický test Český jazyk a literatura (ČJL) a Matematika (M) a její aplikace.
 • Český jazyk a literatura (CJL)
  • 50 bodů, 60 minut,
  • povolené pomůcky - propisovací tužka,
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí,
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.
 • Matematika (M) a její aplikace
  • 50 bodů, 70 minut,
  • povolené pomůcky - rýsovací potřeby, propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí,
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
  • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

 

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

 • 60 % - jednotná přijímací zkouška (písemný test z ČJL a M),
 • 40 % - bodové hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, vzorná reprezentace žáka na ZŠ (např. účast v soutěžích, olympiádách apod.), účast na akcích naší školy: „Na jeden den Středoškolákem“, „Přijímačky nanečisto“, Den otevřených dveří,
 • střední škola zohledňuje lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky,
 • cizinci, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, nemusí na vlastní žádost konat písemný test z ČJL. Tato znalost potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude ověřena pohovorem.

 

Termíny konání 1. kola Jednotné přijímací zkoušky

 

Náhradní termín

 • Pokud se uchazeč nebude moci dostavit v prvním či druhém termínu ke konání testů, například z důvodu nemoci, musí se písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů a bude konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu:
  • 1. náhradní termín: 10. května 2018
  • 2. náhradní termín: 11. května 2018

 

Vyhodnocení testů

 • Testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání,
 • výsledky jendotné přijímací zkoušky zpřístupní Centrum nejpozději do 28. dubna 2018,
 • ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

 

Odvolání uchazeče

 • Uchazeč se může odvolat proti výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Zápisový lístek

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),
 • uchazeč, který je žákem ZŠ obdrží zápisový lístek v této ZŠ nejpozději do 15. března 2018,
 • ostatním uchazečům (např. dálková forma studia) vydá zápisový lístek na jejich žádost krajský úřad podle místa trvalého pobytu.

 

Počet přijímaných uchazečů

 • obor 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání (ZOL, SMG) - 30 žáků
 • obor 18-20-M/01 - Informační technologie (PGD, BICT) - 30 žáků

 

Právní předpisy

 • Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění)
 • Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vyhláška č. 353/2016 Sb. ve znění 243/2017) 

 

Užitečné informace

 

Ilustrační testy přijímacích zkoušek

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce