Školní jídelna

 • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců Základní školy Rybitví a studentů EDUCA Pardubice – Střední odborné školy, s. r. o.
 • Strávníci vstupují do jídelny na pokyn učitele vykonávajícího dozor.
 • Při výdeji jídla se řídí pokyny dozoru, který zajišťují pedagogičtí pracovníci.
 • U stolu žáci i studenti dodržují pravidla slušného chování a stolování.
 • Po jídle každý strávník uklidí nádobí na místo k tomu určené.
 • Poslední vyučující konající dozor určí službu, která setře stoly a uloží na ně židle.
 • Výdej jídla probíhá od 11.40 do 13.00 hodin ve dnech školního vyučování.
 • Oběd je vydán pouze po předložení platné stravenky.
 • Školní stravování se řídí platnými právními předpisy. Tyto vyhlášky jsou k nahlédnutí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Stravné je hrazeno hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny ve stanovený den
 • Konkrétní výši finančního normativu na nákup potravin stanovuje vedoucí ŠJ s ředitelkou školy a činí 25 Kč.
 • Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 6.30 hodin daného dne ústně nebo telefonicky na čísle 466 680 201 nebo 608 940 860. Není-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (není dovoleno vydávání do skleněných nádob). Cena za odhlášené obědy je v dalším měsíci odečtena z měsíční platby. U strávníků platících převodem na účet je odhlášené stravné vyúčtováno dvakrát ročně.
 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ s kuchařkou podle zásad racionální výživy a je vyvěšen ve školní jídelně a na www.zsrybitvi.cz.
 • Rodiče mají právo, aby jako plátci ustanovili komisi, která bude s vedením ŠJ projednávat otázky týkající se školního stravování.

Odhlášení obědu

 • Odhlášky ze stravování se přijímají nejpozději do 6.30 hodin daného dne ústně nebo telefonicky na čísle 466 680 201 nebo 608 940 860. Není-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (není dovoleno vydávání do skleněných nádob). Cena za odhlášené obědy je v dalším měsíci odečtena z měsíční platby. Odhlášené stravné je vyúčtováno dvakrát ročně.

Pozor, od 1.1.2014 nastanou ve fungování jídelny důležité změny!

Je nutné například podat znovu přihlášku ke stravování a nadále bude možné hradit stravu pouze bezhotovostně. O změnách se dozvíte více z těchto dokumentů:

Partneři s kterými vychováváme profesionály ve svém oboru

   

Partneři s kterými vychováváme mladé sportovce